About Us

How to download your videos from Youtube?

Download your Youtube Videos or movies to your mobile, smart phones, computer using TuiHay.Com, a free video downloader service that lets you download a copy of your video uploaded to Youtube. Using My site you can download your videos from Youtube in mp4, mp3, webm, 3gp, flv formats both in HD and SD quality.

You can use any of the following method to download your videos:

 • Option 1:
  Paste the video link above in the search box and hit the "Enter" button, it will automatically navigate you to the video page where you can preview your video and after confirmation you can download the video. Download buttons are available below the video.
 • Option 2:
  If you are watching video on Youtube and want to download that video then just append gen with the Youtube url like:
  Youtube URL: https://www.youtube.com/watch?v=z0A3hvfpN-0
  Would turn into: http://www.lephiphi.com/video/view/z0A3hvfpN-0
 • Option 3:
  You can also search for the video using above form. Just enter the keyword or search term in the input box and click the Search and Download button, a search page will open with all the videos related to that keyword.

Làm thế nào để tải video từ Youtube?

Tải Video Youtube của bạn hoặc phim cho điện thoại di động của bạn, điện thoại thông minh, máy tính sử dụng TuiHay.Com, một dịch vụ miễn phí downloader video cho phép bạn tải về một bản sao của video của bạn được tải lên Youtube. Sử dụng trang web của tôi bạn có thể tải video từ Youtube vào mp4, mp3, webm, 3gp, định dạng flv cả HD và SD chất lượng.

Bạn có thể sử dụng bất kỳ phương pháp sau đây để tải về các video của bạn:

 • Lựa Chọn 1:
  Dán liên kết video ở trên vào hộp tìm kiếm và nhấn "Enter" nút, nó sẽ tự động điều hướng bạn đến trang video mà bạn có thể xem trước video của bạn và sau khi xác nhận bạn có thể tải về các video. Nút tải về là có sẵn bên dưới video.
 • Lựa chọn 2:
  Nếu bạn đang xem video trên Youtube và muốn tải video mà sau đó chỉ cần gắn thêm gen với các url Youtube như:
  Youtube URL: https://www.youtube.com/watch?v=z0A3hvfpN-0
  Sẽ biến thành: http://www.lephiphi.com/video/view/z0A3hvfpN-0
 • Lựa chọn 3:
  Bạn cũng có thể tìm kiếm các video sử dụng trên mẫu. Chỉ cần nhập từ khoá hoặc cụm từ tìm kiếm vào ô nhập và nhấp vào nút Tìm kiếm và Download, một trang tìm kiếm sẽ mở ra với tất cả các video liên quan đến từ khóa đó.

More Features of My site:

 • Using My site you can download any type of videos from the Youtube. You can preview you download via screen-shot or through video play.
 • Using it you can search the videos also and can play them too before downloading. You can even search the episodes and movies and download them. Search results can the sorted on the basis of relevance, view count, title, rating and publish date.
 • My site provides Youtube video downloads in MP3, mp4, webm, m4a, 3gp and 3D formats which ranges from mobile friendly to HDTV resolution.
 • It can download Vevo videos, age-restricted videos, region protected videos.
 • My site is based on super fast script which can handle a number of downloads simultaneously. So you will never any downloading speed issue.

So enjoy downloading videos from Youtube using My site and showcase, watch and listen to the ocean of never ending digital video download stream.


Your feedbacks are very important for us.
Please feel free to contact with us in any purpose.
Email : infochoingu@gmail.com
This website is not affiliated with YouTube.com in any way.